Vergoeding van affectieschade

Over enkele maanden, op 1 januari 2019, zal een nieuwe wet de vergoeding van affectieschade voor naasten en nabestaanden mogelijk maken. Wat houdt deze nieuwe wet nu precies in?

traan.jpg

Wat is affectieschade?

Als iemand komt te overlijden of ernstig en blijvend letsel (dat medisch objectiveerbaar is) oploopt door een gedraging waarvoor een ander aansprakelijk is, dan kunnen de naasten of nabestaanden van het slachtoffer of overledene aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.  U kunt hierbij denken aan een ernstig verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. Niet alleen het leven van het slachtoffer of de overledene zelf, maar ook dat van hun nabestaande of naaste kan hierdoor ingrijpend wijzigen.  De vergoeding biedt erkenning en genoegdoening van onder meer het leed en verdriet van deze nabestaanden of naasten; een vorm van smartengeld voor derden.

Voor wie?

Volgens de nieuwe wet komt een vaste groep gerechtigden in aanmerking voor vergoeding van affectieschade. Het gaat om personen die een zeer nauwe band met het slachtoffer of overledene hebben/hadden, waaronder een echtgenoot, geregistreerde partner,  levenspartner, kinderen, ouders of degene voor wie het slachtoffer of nabestaande duurzaam in gezinsverband de zorg heeft/had. Ook andere personen die kunnen aantonen dat zij een nauwe persoonlijke relatie hebben/hadden met het slachtoffer of nabestaande kunnen onder omstandigheden in aanmerking komen voor affectieschade. Voor de volledige tekst van het wetsvoorstel verwijs ik u naar bijgaande link.

Hoogte van de vergoeding

De aansprakelijke partij zal de vergoeding moeten betalen. In de wet wordt uitgegaan van vaste bedragen. De hoogte van de bedragen ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds ernstig en blijvend letsel en overlijden anderzijds. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen de aard van de relatie met het slachtoffer of overledene. De uitkeringen zijn het hoogste als er sprake is van een misdrijf. Dit alles is vastgelegd in het ‘Besluit vergoeding affectieschade’.

 

Over de auteur

Katrien-Boerjan2.jpg
“ Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden ”

Katrien Boerjan