Incassoregister tegen misstanden bij incasso

Het kabinet gaat misstanden in de incassomarkt aanpakken en zal daarmee uitvoering geven aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er zal een incassoregister in het leven worden geroepen waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden zullen eisen worden gesteld en de naleving daarvan zal worden gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat kwetsbare schuldenaren worden geconfronteerd met onjuiste incassopraktijken. Daarnaast zou dit ten goede moeten komen van de kwaliteit en de dienstverlening van de incassosector. 

handdruk.jpg

Verplichte inschrijving in Incassoregister

Alleen indien aan eisen van kwaliteit en professionaliteit wordt voldaan, kunnen partijen zich inschrijven in het Incassoregister en deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Dit geldt niet alleen voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen, maar ook voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van een Incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke implementatie voorbereid, zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is. De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.

Aanpak stapeling incassokosten

Het minimumbedrag van € 40,- voor de vergoeding van incassokosten wordt gehandhaafd. Een stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt echter aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek is daarvoor noodzakelijk die gelijktijdig zal worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan. 

Inrichting meldpunt voor misstanden in de incassomarkt

De komende maanden zal in overleg met de toezichthouders een helder en toegankelijk meldpunt voor misstanden in de incassomarkt worden ingericht. Bij dit meldpunt kunnen schuldenaren en personen / organisaties die schuldenaren ondersteunen bij de aanpak van hun schulden, terecht met klachten voor de bestaande toezichthouders. Daarnaast komen er afspraken met schuldeisers over het inzetten van bonafide incassobureaus.

Onderzoek naar problemen die schuldenaren ervaren

Op verzoek van de Kamer wordt onderzocht welke problemen schuldenaren ervaren bij het innen van opgekochte vorderingen (dus niet door de oorspronkelijke schuldeiser), naar de economische waarde van dergelijke opgekochte vorderingen en naar mogelijke ongewenste gedragseffecten van het beperken van de mogelijkheid vorderingen te verhandelen. Dit onderzoek wordt – indien mogelijk – nog voor de zomer afgerond en daarover wordt de Kamer geïnformeerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maikel Faassen.

Over de auteur

56005.jpg
“ Kwaliteit, creativiteit en resultaat ”

Maikel Faassen